حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

گفتمان ها

🔸آشنایی با برخی از سرفصل های گفتمان ‌حزب همدلی مردم تحول‌خواه (همت)🔸

حزب همت در ماه های پایانی سال ۱۳۹۶ با همدلی برخی همفکران تحول خواه، عملگرا و درد شناس، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، تا با تمام قوا با راه اندازی کمیته های تخصصی و سازمانهای مختلف و همچنین ایجاد کمیته مطالبه گری در هسته مرکزی حزب، به دنبال شناسایی نیازها، مشکلات و چالش های پیش روی مردم دردکشیده و حق شناسی باشد که در طول ۴۰ سال گذشته همه گونه سختی‌های داخلی و خارجی را تاب آورده تا مبادا دشمنانش از خم ابروی آنان ، علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران سوءاستفاده نماید.
گفتمان های حزب همت، نه بر وفق مراد اصلاح طلبان بوده و نه در مسیر اصولگرایان، بلکه مبتنی بر خواسته های مردم تنظیم گردیده است. محوریتِ مطالبات مردم در این برهه از تاریخ ایران اسلامی ، در قالب ایجاد تحولات عظیم و شگرف در بدنه و فرآیندهای حکومت و دولت بیان می شود. بر همگان مبرهن است واژگان تحول خواهی و عملگرایی در هر برهه ای خود را به گونه ای نشان خواهند داد که در نهایت منتج به شکوفایی و آبادانی ایران اسلامی گردد.
واژه “تحول‌خواهی” می‌بایست مهم‌ترین خصلت گرایش‌ سیاسی ایرانیان امروز باشد، همچون گذشته که تحولات گاه منجر به اصلاح و گاه باعث انقلاب شده است و بهترین نمونه آن در قرن حاضر، تحول خواهی مردم ستمدیده در دوران طاغوت بوده که در نهایت با همدلی همه ایرانیان منجر به انقلاب شکوهمند ایران اسلامی شد. همچنین در چهار دهه گذشته ، فهم سیاسیون از الزامات و پیامدهای سیاسی در عرصه عملی حکومت، یکی از منابع اصلی تحول‌خواهی در میان مردم محسوب می شده است.
“تحولخواهی” بنابر ماهیت و جایگاه‌ ویژه‌ای که‌ در مقابله با دو مفهوم دیگر “اصلاح طلبی” و “اصول گرایی” برای خود قائل شده‌ است، ضمن اینکه از این دو مفهوم فاصله‌ می گیرد، با هر دو نقاط تماسی را دارا می باشد؛ فاصله‌ می گیرد، چراکه مبنای تحول خواهی را در “مطالبه گری” و “عملگرایی” می بیند. واژگانی که گمشدگان اصلی دو جریان غالب سیاسی موجود کشور هستند و تماس برقرار می کند، زیرا همانند دو جریان مذکور، به اصول پایه ای نظام جمهوری اسلامی ایران معتقد و پایبند است و در عین حال ایجاد تحولات اساسی را جهت بهبود اوضاع فعلی بدون همیاری این دو جریان ممکن نمی داند . بنابراین جریان جدید “تحول خواهیِ” همتیان، نه تنها نقطه‌ مقابل هیچ کدام ازجریانات جاری در کشور نیست، بلکه این مفهوم از لحاظ جایگاهی نسبت به‌ دو مفهوم دیگر از توان انعطافی بیشتری برخوردار است.
این دو جریان سیاسی، دو سرِ خط مستقیم نظام هستند که جریان تحول خواهی حزب همت، در میانه این خط قرار دارد. جریان”تحول خواهی”، نه‌ اصولگرایی را رد می کند و نه اصلاح طلبی را، لکن نه فقط به‌ ماندگاری اصول بدون تغییر می اندیشد و نه صرفاً با اصلاحات لحظه‌ای، احساسی و تند موافق است، پافشاری بر اصول، از منتهی الیه راست به میانه خط نظام و ایجاد اصلاحات از منتهی‌ الیه چپ به میانه این خط، خواستگاه اصلی تحول‌خواهان است.
در واژه اصلاح طلبی نقطه عزیمت، «وضعیت موجود» و ضرورت تغییر آن است و مبنای اصول‌گرایی، «هدف» است. لکن با گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند ایران اسلامی، نه اصلاح طلبانِ تغییرخواه توانسته‌اند با اصلاحات خود وضعیت “سخت” موجود را تغییر دهند و نه اصولگرایان توانسته‌اند با پافشاری بر اصول اولیه خود و بدون نگاه به ایجاد اصلاحات اساسی، این وضعیت ” بحرانی ” را سامان دهند و در حقیقت شرایط موجود، مولود اجرای سیاست های تک محوری این دو جریان سیاسی در کشور می‌باشد. اما در این میان جریان و خواستگاه تحول خواهان “مطالبه گری همراه با تغییر ” می باشد که با قدرت پا به عرصه وجود گذاشته و امیدوار است با یاری پروردگار تبارک و تعالی و با ایجاد امواج مطالبه گری و عملگرایی در مردم‌ خصوصا جوانان، از شرایط سخت و بحرانی کنونی با سرافرازی و سربلندی گذر نموده و با راه اندازی گفتمان های مردمی و اشاعه فرهنگ تحول خواهی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، رضایتمندی آحاد ملت را حاصل نماید.

نگاه همت یک نگاه سیستمی به موضوع حاکمیت است، هرچند که صاحب نظران اصول گرا و اصلاح طلب نیز مدعی اتخاذ نگرش سیستمی هستند، اما در عمل به گونه ای دیگر بروندادهای خود را ارائه داده‌اند. شاید تفاوت این دو جریان در نگرش سیستمی را بتوان در نگرش سیستم محدود خودی ها(اصولگرایی) و سیستم باز نامحدود (اصلاح طلبی) دانست، در حالی که نگرش جریان تحول خواه حزب همت نگاه به یک سیستم ” زنده ” است و علاوه بر اینکه در مفهوم نوعی سیستم باز متکی بر نظارت تلقی می شود، در عین حال بر اجرای اصول ارزشی انقلاب نیز پافشاری و تاکید دارد. اما زمانیکه از یک سیستم زنده صحبت به میان می آید، بطور طبیعی می بایست با کل نگری و نگاهی فراسیستمی در بردار زمان، به یک پدیده زنده یعنی “ایران” ، شامل مردم، مرزهای جغرافیایی، فرهنگ و…. نگاه کرد و در فرآیند نگاه به پدیده زنده ایران ، حقیقت تلخ در این برهه تاریخی این است که نتیجه تلاش سی و چند سال گذشته دو جریان غالب سیاسی، «ایران» ی بیمار است که فساد، بخش های زیادی از ارکان حیاتی آن را فرا گرفته است و امروز ” ما ” همتیان تحول خواه ، وارثان این حقیقت تلخ هستیم.
بنابرِاین توضیح، نگرش حزب همت و تحول‌خواهان به کشور عزیزمان ایران نگاه به یک سیستم زنده می باشد که این سیستم برای ادامه حیات، نیازمند تعامل پویا با محیط خود و مردم است.
با عنایتِ خداوندِ متعال ، تلاش حزب همت بر این استوار خواهد بود که در زیست بوم سیاسی ایران، با بازخورد از خروجی های اشتباه قبل و پیش خورد از ورودی های آتی، آینده و حیات این سیستم زنده را تضمین نماید.
از دیگر خصوصیات بازر همتیان تحول خواه ، ویژگیِ “زایش” و “تولیدمثل” می باشد که همانگونه که واضح است این ویژگی از خصوصیات بارز سیستم های زنده می باشد به این مفهوم که آحاد سیاسیون با دارا بودن روحیه تحول خواهی و عملگرایی می توانند به جمع این جریان مطالبه گرا پیوسته و با رسیدن به دستاوردهای ملموس و مطلوب که نیازهای اساسی جامعه را برطرف خواهد نمود، منشا جذب سایر افراد در جامعه باشند.
آنچه از نظر حزب هم روشن و آشکار بوده، این است که هیچ شخص و یا جناحی نبوده که بتواند به واژه تحول خواهی جامعه عمل بپوشاند و به معنای واقعی آن را به منصه ظهور برساند. این مهم بر همگان نیز مبرهن است که واژگانی از این قبیل در ادبیات سیاسیون بسیار کاربرد داشته و در حقیقت سکوی پرشی برای جریان های اصلاح طلبی و اصول گرایی بوده است و آنها را در رسیدن و بقا بر پیروزی، استوار ساخته است. لکن پس از رسیدن به جایگاه مورد نظر، به منش اولیه خود بازگشته و هیچ اثری از تحول و دگرگونی‌ در آنان دیده نشد.
در نهایت، ما همتیان تحول‌خواه در سایه تقید به منویات مقام معظم رهبری، مردم و اخلاق‌مداری که از خطوط قرمز این حزب می‌باشد، همگام با جوانان نخبه و متعهد که ضرورت حضورشان در تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها احساس می‌شود، اعلام می‌داریم که با اتخاذ گفتمان‌های اساسی در حزب همت، تا نیل به ایجاد تحولاتی نوین در کشوردست از تلاش و کوشش برنخواهیم داشت.
براساس توضیحات ارائه شده ذیلا عناوین برخی از مهمترین گفتمان های حزب همت خواهیم پرداخت:

۱. طرح انتقادات اساسی، صرفاً به شرط ارائه پیشنهادات متناسب و اجرایی و دوری از جنجال های خبری بی پایه و اساس
۲. اجتناب از تکرار ناکامیهای دو جریان سیاسی غالب در کشور با رجوع به مشارکت اندیشمندان
۳. پرداختن به موضوعات بیکاری و فساد در حوزه اجتماعی که متاسفانه امروزه به عنوان یک محور سیاسی مهم در کشور تلقی می‌شود
۴. تکیه بر اقتصاد مردمی و بازگشت به اقتصاد قانون اساسی
۵. تلاش در راستای توسعه پایدار زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های آینده
۶. آموزش و بازآموزی دائمی همدلان همت با هدف تربیت سفیران و مربیان مردمی در راستای افزایش روحیه مطالبه گری و تحولخواهی برای ایجاد حفاظت عمومی از مطالبات
۷. انتخاب واژه “شنفتمان” به جای واژه “گفتمان” بدلیل نیاز مسئولان به شنیدن صدای مردم در راستای تحقق مطالبات بر زمین مانده آنان.

و من ا… التوفیق