حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در  انتخابات شورایاری محلات تهران:

کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در  انتخابات شورایاری محلات تهران

به نام خدا و با سلام

اعضای محترم حزب همت

انتخابات شورا یاری محلات تهران اولین پله مسئولیت پذیری حزبی در مقیاسی کوچک و البته تمرین کار حزبی در اندازه ای واقعی میباشد .
معرفی ، تبلیغ کاندیداهای اختصاصی حزب همت و گفتگوی رو در رو با فامیل و دوست و آشنا جهت ترغیب آنان برای دفاع از هم حزبی های خود بزرگترین نیاز تشکیلاتی امروز میباشد .
ما امروز حدود ۴۰ کاندیدای سرشبکه و سرلیست داریم که با تیمهای ائتلافی خود در محلات به حدود ۲۰۰ نفر می رسند .
البته حدود ۱۰۰ کاندیدای مستقیم حزبی و هوادار حزب داریم که در قالب تبلیغات حزبی در نیامدند .
اولویت مهم اعضای حزب همت، حمایت از کاندیداهای مستقیم و ائتلافهای آنان در محلات مختلف تهران میباشد .
لذا از همه دوستان درخواست می نمایم تا با مراجعه به کانال حزب همت اسامی سر لیست های همتی و محله آنان را استخراج کرده و ضمن هماهنگی با آنان به لیست مورد تاییدشان که خود سرلیست آن هستند در روز جمعه ۴ مرداد ماه رای دهند .
این انتخابات قبل از اینکه محل پیروزی یا شکست برای حزب باشد ، موقعیتی برای تمرین کار حزبی و اعتقاد به کار تشکیلاتی میباشد .
در تهران بزرگ از میان ۱۰۵ حزب رسمی تنها ۶ حزب بطور رسمی در انتخابات شورا یاری ها آن هم با کاندیداهای بسیار محدود شرکت کرده اند و ما یکی از آن ۶ حزب کنشگر سیاسی هستیم ، با قوت و اعتماد به نفس برای دفاع از مردمسالاری و دمکراسی جهت تقویت و حفظ نظام اسلامی و البته با اخلاق نیکو وارد این رقابت میشویم .

از همه شما دوستان همدل با همت سپاسگزارم.

سیداحمدنبوی
دبیرکل حزب همت

کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در  انتخابات شورایاری محلات تهران:

کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران

ائتلافهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات:

کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
کاندیداهای مورد حمایت حزب همت در انتخابات شورایاری محلات تهران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.