حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.

احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.

احکام هیئت رئیسه شهرستانهای ذیل در جلسه ای مشترک با حضور هئیت رییسه شهرستانهای استان تهران واقع در دفتر مرکزی تحویل گردید.

۱. بهارستان
۲. شمیرانات
۳. شهریار
۴. اسلامشهر
۵. رباط کریم و پرند
۶. ملارد
۷. قدس
۸. پردیس

احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.
احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.