Tag: , , , , , , ,

فراخوان قبول مسئولیت حزب همت در استان ها و شهرستان های کشور

فراخوان قبول مسئولیت حزب همت در استان ها و شهرستان های کشور

بنام خداوند با سلام فراخوان قبول مسئولیت حزب همت در استان ها و شهرستان های کشور با توجه به...