هیأت مؤسس

 

سید احمد نبوی

جاوید شکاری

محمدحسین آریانی نژاد

سعید فخر واعظی

حمیدرضا قانع

مهدی صمدی کوچکسرائی

حسن صورتی

حسین عزیزآبادی

مجتبی فلاحتی

فردین عبدلی

نصرت ا.. یوسفی دارستانی

محمدرضا عطائیان

مهری سروش

مهسا جمشیدی

نفیسه میرگلوی بیات