حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

هیئت رئیسه استان

آقای امجد باقری

آقای امجد باقری مسئول حزب همت استان زنجان کارشناس ارشد علوم سیاسی کارشناس ارشد علوم محیط زیست مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۸ سرپرست پشتیبانی، فنی و مهندسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷ عضو هیئت مدیره شرکت پویش مهر […]

آقای ناصر جعفری

آقای ناصر جعفری رئیس شورای سیاست گذاری و نائب رئیس حزب همت استان زنجان کارشناس ارشد علوم محیط زیست کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی از سال ۱۳۸۶ تاکنون سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۵ معاون توسعه مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان […]

آقای محمود رحیمی

آقای محمود رحیمی دبیر حزب همت استان زنجان رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی توان کاران زنگان از سال ۱۳۸۵ تاکنون نمایندگی بیمه ایران از سال ۱۳۸۰تاکنون فعال بازرگانی از سال ۱۳۷۵ کارشناسی ریاضی محض

شورای مرکزی استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در حزب همت استان زنجان

۱

امجد باقری

مسئول حزب همت استان  زنجان

۲

ناصر جعفری

مسئول شورای سیاست گذاری و نائب رئیس حزب همت زنجان

۳

محمود رحیمی

دبیر حزب همت استان زنجان

۴

علی وقف چی

عضو شورای مرکزی

۵

عباسعلی زمانی

عضو شورای مرکزی

۶

حسین عبدی پور

عضو شورای مرکزی

۷

معصومه کناوندی

عضو شورای مرکزی

۸

محمد هادی کاظمی

عضو شورای مرکزی و مسئول حزب همت شهرستان خرم دره

۹

سید محمد محمودی

عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته جوانان حزب همت استان زنجان

۱۰

خلیل اله منیخ

عضو شورای مرکزی و مسئول حزب همت شهرستان ماهنشان

۱۱

حسن جعفری

عضو شورای مرکزی

 

اخبار استان