خراسان رضوی

هیئت رئیسه استان

شورای مرکزی استان

۱ دکتر وحید کول آبادی مسئول لستان

رئیس شورای مرکزی

ریاست شورای سیاسشت گذاری

عضو هیئت رئیسه

۲ حمید کولابادی قائم مقام حزب استان

نائب رئیس شورای مرکزی

عضو هیئت رئیسه

۳ جواد شمشادی معاون دبیر حزب استان

عضو شورای مرکزی

عضو هیئت رئیسه

۴ علیرضا جلایر
۵ کمال الدین خوانیکی
۶ حجت شادیان
۷ محمد کولابادی
۸ علیرضا محسنیان
۹ سجاد کولابادی
۱۰ مهدی اکبری
۱۱ قاسم جاذب

اخبار استان