حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

هیئت رئیسه استان

مسئول استان خراسان رضوی

سجاد کولابادی مسئول استان خراسان رضوی رئیس شورای مرکزی قائم مقام شورای سیاست گذاری عضو هیئت رئیسه سىابق تحصیلی کارشناسی حقىق ارشاد در امىر کیفری سىابق شغلی دستیار ویژه جانشین ستادمرکزی کشىری آیت اهلل دکتر رئیسی در انتخابات ۲۰۱۱ مشاور ویژه مسئىل ستاد انتخابات حزب همت خراسان در انتخابات شىرای شهر ۲۰۱۱ معاونت تىسعه و […]

فاطمه جنگی

حمید کولابادی

۱- قائم مقام حزب همت خراسان رضوی و دبیر شهرستان مشهد ۲- مشاور شهردار شهر نشتیفان ( خراسان رضوی ) ۱۳۹۵-۱۳۹۳ ۳- مشاور دانشگاههای صنایع و معادن خراسان بزرگ ( رضوی – شمالی –جنوبی ) ۱۳۹۳-۱۳۸۹ ۴- مدیر ناحیه۳ ستاد امر به معروف و نهی از منکر. ۱۳۹۹-۱۳۹۵ ۵- ضابط قضایی در نیروی مقا.مت ۱۳۹۲-۱۳۷۰ […]

دکتر وحید کول آبادی

دکتر وحید کول آبادی ۱-مشاور اقتصادی فرماندار نهبندان ۲-تولیت موقوفات خاص اولادی توحید ۳-مشاور روابط پارلمانی مدیر کل شورای عالی استان ها ۴-مدرس دانشگاه ۵-عضو شورای سیاست گذاری دانشگاه علمی کاربردی مهرکام پارس ۶-رئیس کارگروه مدیران و مسئولین اجرایی کنگره بین الملی آینده پژوهش شهری ایران (مجمع تشخیص مصلحت نظام) ۷-رئیس شورای سیاست گذاری دانشگاه […]

شورای مرکزی استان

نام و نام خانوادگی

سمت در حزب

سجاد کولابادی مسئول استان
رئیس شورای مرکزی
قائم مقام شورای سیاست گذاری
عضو هیئت رئیسه
حمید کولابادی ریاست حزب خراسان بزرگ
عضو شورای مرکزی
عضو هیئت رئیسه
رئیس شورای سیاست گذاری
دکتر وحید کول آبادی عضو شورای مرکزی
عضو هیئت رئیسه
دبیر حزب همت شهرستان مشهد
جواد شمشادی عضو شورای مرکزی
فاطمه جنگی عضو شورای مرکزی
عضو هیئت رئیسه
دکتر احسان صابری عضو شورای مرکزی
قائم مقام استان
مهندس محمد سیف الدینی عضو شورای مرکزی
معاونت اقتصادی
علی رجب زاده عضو شورای مرکزی
معاونت امور شهرستانها
مهدی رضایی عضو شورای مرکزی
مشاور دبیر
محمد کول آبادی عضو شورای مرکزی
مهندس سید مصطفی بسکابادی دبیر حزب شهرستان بینالود
قاسم جاذب عضو شورای مرکزی
حجت شاکری دبیر حزب شهرستان قوچان
مهندس رضا توکلی فر عضو شورای مرکزی
دبیر حزب شهرستان رضویه
حامد رضا شاکری عضو شورای مرکزی

اخبار استان