ایلام

هیئت رئیسه استان

 

شورای مرکزی استان

۱- فریبا سبزمرادی رئیس
۲-نعیمه زمانی
۳-میکائیل قسمتی دبیر
۴-علی صیدمحمدی،
۵- ذکری محمدی تبلیغات
۶-خدیجه صید محمدی
۷- پرویز کریمی
۸- پیام. یاری
۹- دکتر مصطفی کرمی، نایب رئیس
۱۰- علی حسن معراجی
۱۱- بهروز انصاری فر
۱۲- مجتبی پیری
۱۳- جلال قسمتی
۱۴- فرشاد دارابی
۱۵- سمیه اکبری

اخبار استان