اردبیل

هیئت رئیسه استان

اعضای شورای مرکزی حزب همت استان اردبیل

اعضای شورای مرکزی حزب همت استان اردبیل ۱-مهرداد وثوقی فرد ۲-سید مجتبی قریشی ۳-منصور طباطبایی سادات ۴-کاظم صدشکر ۵-کریم فرجی ننه کران ۶-سید امیررضا میراحدی ۷-محمد داننده جناقرد ۸-سیمین مقصودی شقاقی ۹-مسعود فتوحی ۱۰-عسگر علی نژاد ۱۱-ودود حسن زاده ۱۲-ودود وحیدی ۱۳-مختار توکلی ۱۴-اباسلط محسن زاده ۱۵-محمد مهدی نوروزی ۱۶-کیوان پورمحمد تقی ۱۷-شادی واحدی اصل […]

شورای مرکزی استان

۱-مهرداد وثوقی فرد
۲-سید مجتبی قریشی
۳-منصور طباطبایی سادات
۴-کاظم صدشکر
۵-کریم فرجی ننه کران
۶-سید امیررضا میراحدی
۷-محمد داننده جناقرد
۸-سیمین مقصودی شقاقی
۹-مسعود فتوحی
۱۰-عسگر علی نژاد
۱۱-ودود حسن زاده
۱۲-ودود وحیدی
۱۳-مختار توکلی
۱۴-اباسلط محسن زاده
۱۵-محمد مهدی نوروزی
۱۶-کیوان پورمحمد تقی
۱۷-شادی واحدی اصل
۱۸-سعید همرنگ
۱۹-مینا فلاح

اخبار استان