حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

مشاورین

محمد حسین قیصری

محمد حسین قیصری مشاور دبیر کل جزب همت کارشناس حقوق و کارشناس شیمی(معادل). کارشناس ارشد حقوق بین…

فریدون سبزمرادی

فریدون سبزمرادی مشاور دبیر کل حزب همت در امور مجلس کارشناس خبرنگاری و مدیریت ارتباطات سیاسی و بین المللی مشاور…

دکتر پیمان متقی

نام و نام خانوادگی پیمان متقی حرفه عضو هیأت علمی دانشگاه قم مشاور مدیریت منابع انسانی و…