Tag: , , , , , , , , ,

رزومه کاندیداهای لیست همت در یک نگاه

رزومه کاندیداهای لیست همت در یک نگاه لیست کاندیداها به همراه لینک رزومه به ترتیب حروف الفبا...

آشنایی با کاندیداهای حزب همت در تهران ” احمد آبانگاه “

احمد آبانگاه کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ، پردیس و...

آشنایی با کاندیدای لیست همت در تهران، “ علیرضا عباسی ”

علیرضا عباسی کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ، پردیس و...

آشنایی با کاندیداهای لیست همت " علیرضا عباسی"

آشنایی با کاندیداهای لیست همت ” داریوش سلمانیان “

داریوش سلمانیان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ، پردیس...

آشنایی با کاندیدای لیست همت " مهدی فراهانی "

آشنایی با کاندیداهای لیست همت ” مهدی فراهانی “

مهدی فراهانی کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ، پردیس و...

آشنایی با کاندیدای لیست همت " سید محمد زهیر غرضی "

آشنایی با کاندیدای لیست همت ” سید محمد زهیر غرضی “

سید محمد زهیر غرضی کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ،...