Tag: , , ,

دبیر حزب همت در استان همدان

پرویز موقر پاک

پرویز موقر پاک دبیر حزب همت در استان همدان ۱- مشخصات فردی...

نایب رئیس حزب همت در استان همدان

مرتضی بادامی

مرتضی بادامی نایب رئیس حزب همت در استان همدان ۱- مشخصات فردی...

احمد گازرانی

احمد گازرانی

احمد گازرانی مسئول حزب همت در استان همدان باتوجه به فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه از همان...

هشتمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان همدان مجوز فعالیت گرفت.

هشتمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان همدان مجوز فعالیت گرفت.

هشتمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان همدان مجوز فعالیت گرفت. سپاس از...