Tag: , , ,

مسئول حزب همت در استان کرمانشاه

اکبر یاری

اکبر یاری مسئول حزب همت در استان کرمانشاه روانشناس بیمارستان شهدای سرپل ذهاب در زمان زلزله...