Tag: , , ,

با پیگیری حزب همت و تلاش مسئولین بودجه تکمیل و راه اندازی بیمارستان ملارد تخصیص داده شد

با پیگیری حزب همت و تلاش مسئولین بودجه تکمیل و راه اندازی بیمارستان ملارد تخصیص داده شد در...