Tag: , , , , , ,

" به ملت برگردید فرصت دیگری ندارید" 

” به ملت برگردید فرصت دیگری ندارید” 

” به ملت برگردید فرصت دیگری ندارید” این آخرین روزهایی است که دو رقم اول سال شمسی عدد ۱۳...