حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور برچسب

جناب آقای سيد احمد نبوی با رای اکثریت قاطع اعضای اصلی شورای مرکزی برای چهارمین دوره پیاپی بعنوان دبیر کل حزب همدلی مردم تحول خواه انتخاب شدند