Tag: , , , , , ,

حذف شرط: فرمانده کل سپاه:رهبری معظم انقلاب یک موهبت الهی است که خداوند به کشور عطا کرده فرمانده کل سپاه:رهبری معظم انقلاب یک موهبت الهی است که خداوند به کشور عطا کرده

فرمانده کل سپاه: رهبری معظم انقلاب یک موهبت الهی است که خداوند به کشور عطا کرده

فرمانده کل سپاه: رهبری معظم انقلاب یک موهبت الهی است که خداوند به کشور عطا کرده / فقط آمریکا،...