Tag: , , , , , , , , ,

امروز کرونا در آستانه یک سالگی

امروز کرونا در آستانه یک سالگی

امروز کرونا در آستانه یک سالگی سال گذشته بود که ویروس منحوس کرونا همراه مسافرین پرواز چین به...

تدریس مجازی با همکاری حزب همت

تدریس مجازی با همکاری حزب همت

تدریس مجازی با همکاری حزب همت خانم دکتر سروش از اعضای حزب همت در اقدامی خیر خواهانه و جهت عقب...