Tag: ,

واگرایی بین جهش قیمت و عرضه مسکن راهکار چیست؟!

واگرایی بین جهش قیمت و عرضه مسکن راهکار چیست؟! 🔴 محمد سیف الدین معاونت اقتصادی حزب همت در...