حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دوازدهمین دفتر حزب همت در شهرستان #بهارستان مجوز فعالیت گرفت.

دوازدهمین دفتر حزب همت در شهرستان #بهارستان مجوز فعالیت گرفت.

دوازدهمین دفتر حزب همت در شهرستان بهارستان مجوز فعالیت گرفت.

 دوازدهمین دفتر حزب همت در شهرستان #بهارستان مجوز فعالیت گرفت.

دوازدهمین دفتر حزب همت در شهرستان #بهارستان مجوز فعالیت گرفت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.