حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.

جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.

جشن بزرگ عید غدیر
همت نهال غدیر
با حضور
🇮🇷مادران معظم شهدا🇮🇷
گروه خوبان و طغرایی
با هنرمندی
استاد چنگیز حبیبیان
در سالن ورزشی مقدم برگزار گردید.

جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
جشن افتتاحیه رسمی دفنر حزب همت در شهر ری برگزار گردید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.