حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
هیچ کس مسئولیت سازمان بورس را نپذیرد!

هیچ کس مسئولیت سازمان بورس را نپذیرد!

هیچ کس مسئولیت سازمان بورس را نپذیرد!

هیچ کس مسئولیت سازمان بورس را نپذیرد!
هیچ کس مسئولیت سازمان بورس را نپذیرد!
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.