حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
سید احمد نبوی در نشست خبری حزب همت : قرن اخیر با رضا شاه و وبا شروع شد و با روحانی و کرونا در حال پایان است./ مردم دیگر فرصت آزمون و خطا نمی دهند./ می تواند یکی از گزینه های ما برای ریاست جمهوری  ۱۴۰۰ ، نظامی باشد ولی صد در صد نیست./دکتر دهقان ، یکی از گزینه های ماست/قالیباف و محمد را شایسته ریاست جمهوری نمی دانیم/محمد یک انبوه ساز و مگامال ساز بزرگ است

بازخورد های نشست خبری ستاد انتخابات حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در رسانه های کشور مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ با موضوع انتخابات ۱۴۰۰:

بازخورد های نشست خبری ستاد انتخابات حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در رسانه های کشور مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ با موضوع انتخابات ۱۴۰۰:

۱. ایسنا

(https://www.isna.ir/news/99121712936/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7)

۲. الف

(https://www.alef.ir/news/3991217081.html)

۳. ایلنا

(https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1048727-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85)

۴. برنا

(https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1148647-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA)

۵. خبر فوری

(http://khabarfoori.com/detail/2535131/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF)

۶. قطره

(https://www.ghatreh.com/news/nn57826064/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF)

۷. پرسون

(https://purson.ir/fa/content/246512/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA)

۸. تریبون

(https://www.iran3bn.com/fa/tiny/news-9403)

۹. همدلی و همت

(https://hmtn.ir/1399/12/18/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7/)

۱۰. اقتصاد شهر

مردم دیگر فرصت آزمون و خطا نمی دهند

۱۱.ایرنا

http://yun.ir/71qen2

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.