حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

استان تهران

علی اصغر افتخاری

علی اصغر افتخاری نایب رئیس حزب همت در شهرستان شهریار مشخصات فردي : نام نام خانوادگي…

اول حمله ، سپس سهمیه واکسن

اول حمله ، سپس سهمیه واکسن در روزهایی که پشت سرگذاشتیم حملات و هجمه هایی از سوی برخی هنرمندان برعلیه واکسن کووید19…