Category: فارس

هفدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان شیراز مجوز فعالیت گرفت.

هفدهمین دفتر استانی حزب همت در شیراز مجوز فعالیت گرفت.

هفدهمین دفتر استانی حزب همت در شیراز مجوز فعالیت گرفت. هفدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم...