Category: هیئت رئیسه همدان

دبیر حزب همت در استان همدان

پرویز موقر پاک

پرویز موقر پاک دبیر حزب همت در استان همدان ۱- مشخصات فردی...

نایب رئیس حزب همت در استان همدان

مرتضی بادامی

مرتضی بادامی نایب رئیس حزب همت در استان همدان ۱- مشخصات فردی...

احمد گازرانی

احمد گازرانی

احمد گازرانی مسئول حزب همت در استان همدان باتوجه به فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه از همان...