Tag: , , ,

"آقای اردوغان ترکیه کشور کودتاهاست''

“آقای اردوغان ترکیه کشور کودتاهاست”

“آقای اردوغان ترکیه کشور کودتاهاست” در ۵۰ سال گذشته ۵ کودتای بزرگ در ترکیه شکل گرفت که...