حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
جوان گرایی درمدیریت سازمانی اساس پیشرفت وتوسعه درکشور

جوان گرایی درمدیریت سازمانی اساس پیشرفت وتوسعه درکشور

جوان گرایی درمدیریت سازمانی اساس پیشرفت وتوسعه درکشور

امروزه زیر بنای حیات سازمانی درکل کشور براساس برنامه ریزی تخصص گرایی ومدیریت علمی شکل میگیرد. توجه به ساختار مدیریت کلان کشور تخصص وتعهد وعلم مدیران سازمان کشور مبنای پیشرفت واساس توسعه پایدار دردولتهاست وبلعکس ان مخربترین عامل درنظام مدیریتی کشور درنظام سازمانی که باعث انتروپی مثبت یا تحلیل تدریجی سیستم سازمانی میشود که همان ساختار تکراری نظام مدیریت درسازمانها میباشدکه باعث بروز پیر شدن سازمان واضمحلال سازمانی رویه های مدیریت قدیم وتکراریست. بنابراین چه باید کرد که باپدیده( انتروپی مثبت) مبارزه نمود وباپدیده پیری زودرس سازمانی براثر استفادهاز روش های قدیم تکراری وناکارامد مقابله نمود؟

درسبکهای جدیدسیستم های مدیریت علمی و مدرن توجه به بکارگیری مدیران جوان وخلاق درعرصه نظام مدیریتی کشور حائز اهمیت فوق العاده ای میباشدواین شیوه جدید دراجرا نیز میتواند سد های پیش رورا که همان اتخاد سیاستهای ناکارامد وتکراری سنتی میباشد رااز میان برده وپدیده (انتروپی مثبت)رابااتخاد سیاستهای نوین ومتحولانه درعرصه مدیریت های جوان گرا به (انتروپی منفی ) یعنی پیشرفت خلاقانه وتوسعه گرا تبدیل نموده وکشور راازخطرات جدی فرسایش مدیریت سازمانی حفاظت نمود.

امروزه بنظر میرسد بکارگیری نیروهای جوان ومتعهد به کشوروانقلاب درراس همه دغدغه های مسئولین نظام اسلامی قراردارد . واحساس،میشود دقت درانجام این فرایند حساس وبازگوکردن وپافشاری دربکارگیری نیروهای جوان ومتخصص میتواند به توسعه نظام پایداراسلامی وجوان کشور درتداوم مطالبات مردمی وملی دراین مقطع حساس کمک شایانی نماید . پیشرفت وتوسعه پایدار هرملیت ونظامی مرهون ومدیون تغییرات اساسی درنگرشهای قدیمی نظام مدیریتی وبکارگیری نیروهای تازه نفس، متعهد وکارشناس در نظام مدیریتی کشور میباشد ومیتواند پیامدهاو اثارمثبتی برپیشرفت وتوسعه کشورعزیزمان ایران اسلامی به ارمغان داشته باشد.

مرتضی خاکسار
عضو کمیته اقتصادی حزب همت
کارشناس ارشد گردشگری و استاد دانشگاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.