حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
سیزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان سنندج مجوز فعالیت گرفت.

سیزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان سنندج مجوز فعالیت گرفت.

سیزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان سنندج مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های جناب آقای رضا زکی زاده

سیزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان سنندج مجوز فعالیت گرفت.
سیزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان سنندج مجوز فعالیت گرفت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.