حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
"دولتها به صندوقهای بازنشستگی کم توجهی نمودند" 

“دولتها به صندوقهای بازنشستگی کم توجهی نمودند” 

“دولتها به صندوقهای بازنشستگی کم توجهی نمودند”

عدم پرداخت حق بیمه سهم دولت به صندوقها و نگاه به منابع مالی آنها به عنوان حیاط خلوت همیشه دیده شده است.

علاوه بر آن ،فرصت سوزی در عدم استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری در دوره رونق و جوانی صندوقهای بازنشستگی بعلاوه بی انضباطی های مالی و حکمرانی نامطلوب موحب شکل گیری شرایط حاضر برای سیستم بیمه های اجتماعی شده است که از بین ۱۸ صندوق بازنشستگی موجود ،۳ صندوق ورشکسته و بدون کمک دولت توان ادامه کار را ندارند و۱۲ صندوق در شرایط ناپایدار مالی و اقتصادی و تنها ۳ صندوق و بعلل شرایط خاص در وضعیت مناسب مالی هستتد اما سهم صندوقهای بازنشستگی پایدار در نظام تامین اجتماعی آنچنان قابل توجه نیست.

بعبارتی با برسی سهم منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی ایران ،قریب ۱۵ درصد از مصارف و هزینه های مالی صندوقها کاملا وابسته به دولت و کمتر از ۵ درصد در وضعیت مناسب و بیش از ۸۰ درصد در شرایط نامناسب مالی هستند که ناگزیر به اذعان شرایط بحرانی آنها خواهند شد و با توجه به جمیع شرایط به بودجه دولت وابسته خواهند شد. برای عبور از بحران باید طرح نو در انداخت و اصلاحات در صندوقها را به نحو مطلوب کشور در پیش گرفت.

دکتر محمد پوستین دوز
مشاور دبیر کل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.