حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

قزوین

چاه نفت جدید الکشف

چاه نفت جدید الکشف : ۳۰ آذر ۱۳۹۸ صحبت هایی در مورد کشف جدید میدان نفتی در خبرها شنیده می شود،ولی این میدان نفتی…