کمیته بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

هیئت رئیسه کمیته

محمدسجاد معظمی گودرزی

محمدسجاد معظمی گودرزی رئیس کمیته بهداشت و درمان مدرس در حوزه علوم زیستی و پزشکی ریاست موسسه بین المللی علمی آموزشی و تحقیقاتی کوروش فارغ التحصیل پزشکی عضو بنیاد ملی نخبگان و پژوهشگران جوان ایران عضو انجمن های علمی و مراکز تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی و علوم زیستی عضو هیئت داوران همایش های علمی حوزه […]

ارتباط با کمیته

Iranhealth.committee@yahoo.com

اخبار کمیته

عنوان