حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
فراخوان دعوت از مردم و کنش گران مدنی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰

ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب همت راه اندازی شد.

ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)راه اندازی شد.

نمونه ای از اعطای احکام ستاد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حزب همت

 

ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)راه اندازی شد.

ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)راه اندازی شد.

ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)راه اندازی شد.

ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)راه اندازی شد.

ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)راه اندازی شد.

ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)راه اندازی شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.