حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

انتخابات

( اطلاعیه شماره یک )

به نام خدا و با سلام مسئولین و اعضای محترم حزب همت در شورای مرکزی ، شورای سیاستگذاری کشوری ، پهنه ها ، استان‌ها،…