حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

انتخابات ریاست جمهوری

آنچه در این مناظره دیدم …

آنچه در این مناظره دیدم ... آنچه در این مناظره دیدم و با دقت کامل بررسی کردم ،این بود که،محسن رضایی با هوشمندی…

” انتخابات آری یا نه “

" انتخابات آری یا نه " در انتخابات ۱۴۰۰ اگر با دقت به مواضع تحلیلی مخالفین افزایش مشارکت مردم بنگریم به یک نکته…