حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

مسئول استان خراسان رضوی

سجاد کولابادی
مسئول استان خراسان رضوی
رئیس شورای مرکزی
قائم مقام شورای سیاست گذاری
عضو هیئت رئیسه

سىابق تحصیلی
کارشناسی حقىق ارشاد در امىر کیفری
سىابق شغلی
دستیار ویژه جانشین ستادمرکزی کشىری
آیت اهلل دکتر رئیسی در انتخابات ۲۰۱۱
مشاور ویژه مسئىل ستاد انتخابات حزب
همت خراسان در انتخابات شىرای شهر ۲۰۱۱
معاونت تىسعه و برنامه ریزی طالیه داران
منطقه ۳۱ ستاد امر به معروف و نهی از منکر
مشهد مقدس
ریاست مىسسه تىحید والیت شعبه مشهد
مقدس
عضى شىرای مرکزی و مسئىل سازمان
جىانان حزب همت خراسان رضىی
مسئىل سازمان جىانان حزب همت پهنه
شرق و جنىب شرق کشىر
نماینده رسمی شرکت تىحید کارت تجارت
الکترونیک خراسان رضىی
عضى هیئت مدیره شرکت بازرگانی پارس
سفر طىس
عضى و مسئىل هماهنگی قرار گاه جهادی
شهید مغنیه
دوره ها و گىاهینامه ها
نقشه کشی عمىمی ساختمان
مىسسه:آمىزش فنی حرفه ای
تیر ۲۴۵۱
بنای سفت کار
مىسسه:سازمان آمىزش فنی حرفه ای
شهریىر ۲۴۵۱
فنی نیروی کار صنعت ساختمان
مىسسه:سازمان آمىزش فنی حرفه ای
شهریىر ۲۴۵۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.