مسئول استان خراسان رضوی

345

سجاد کولابادی
مسئول استان خراسان رضوی
رئیس شورای مرکزی
قائم مقام شورای سیاست گذاری
عضو هیئت رئیسه

سىابق تحصیلی
کارشناسی حقىق ارشاد در امىر کیفری
سىابق شغلی
دستیار ویژه جانشین ستادمرکزی کشىری
آیت اهلل دکتر رئیسی در انتخابات ۲۰۱۱
مشاور ویژه مسئىل ستاد انتخابات حزب
همت خراسان در انتخابات شىرای شهر ۲۰۱۱
معاونت تىسعه و برنامه ریزی طالیه داران
منطقه ۳۱ ستاد امر به معروف و نهی از منکر
مشهد مقدس
ریاست مىسسه تىحید والیت شعبه مشهد
مقدس
عضى شىرای مرکزی و مسئىل سازمان
جىانان حزب همت خراسان رضىی
مسئىل سازمان جىانان حزب همت پهنه
شرق و جنىب شرق کشىر
نماینده رسمی شرکت تىحید کارت تجارت
الکترونیک خراسان رضىی
عضى هیئت مدیره شرکت بازرگانی پارس
سفر طىس
عضى و مسئىل هماهنگی قرار گاه جهادی
شهید مغنیه
دوره ها و گىاهینامه ها
نقشه کشی عمىمی ساختمان
مىسسه:آمىزش فنی حرفه ای
تیر ۲۴۵۱
بنای سفت کار
مىسسه:سازمان آمىزش فنی حرفه ای
شهریىر ۲۴۵۱
فنی نیروی کار صنعت ساختمان
مىسسه:سازمان آمىزش فنی حرفه ای
شهریىر ۲۴۵۱
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *