حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

کمیته بهداشت و درمان

“کرونا، مسئولین، مردم”

"کرونا، مسئولین، مردم" به نام خدا و با سلام یکبار دیگر بی لیاقتی و بی درایتی بخشی از مسئولین کشور مردم را…