حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

پهنه شمال

علیرضا لطفی

علیرضا لطفی نایب رئیس حزبب همت در استان مازندران کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی سازی مدرس مهندسی مکانیک دریایی…

کرامت رجبی

کرامت رجبی مسئول حزب همت در استان مازندران فوق لیسانس علوم اجتماعی_ جامعه شناسی شهری سایت رسمی حزب همت…