Category: پهنه شمال

شعبه استانی حزب همت در استان گلستان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان گلستان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان گلستان مجوز فعالیت گرفت. شعبه استانی حزب همت در استان گلستان با...

اولین جلسه هم اندیشی مسئولین استانی حزب همت در مازندران برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی مسئولین استانی حزب همت در مازندران برگزار شد اولین جلسه هم اندیشی حزب...

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات 1400

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات ۱۴۰۰

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات ۱۴۰۰ به نام خدا و با سلام حزب همدلی...

شعبه استانی حزب همت در استان مازندران مجوز فعالیت دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان مازندران مجوز فعالیت دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان مازندران مجوز فعالیت دریافت نمود. شعبه استانی حزب همت در استان...

علیرضا لطفی

علیرضا لطفی

علیرضا لطفی نایب رئیس حزبب همت در استان مازندران کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی سازی مدرس...

فوق لیسانس علوم اجتماعی_ جامعه شناسی شهری

کرامت رجبی

کرامت رجبی مسئول حزب همت در استان مازندران فوق لیسانس علوم اجتماعی_ جامعه شناسی شهری   سایت...

حزب همت گلستان عملکرد مدیران شهری و استانی را دنبال میکند

حزب همت گلستان عملکرد مدیران شهری و استانی را دنبال میکند

حزب همت گلستان عملکرد مدیران شهری و استانی را دنبال میکند بنام خدا حزب همدلی مردم تحول خواه...

دعوت حزب همت گلستان از مردم

دعوت حزب همت گلستان از مردم

دعوت حزب همت گلستان از مردم بنام خدا ✍️جامعه فرهیخته و روشنفکر کشور با دراختیارداشتن تجربه...

 ۱۵مهرماه روز ملی عشایر و روستا گرامی باد

 ۱۵مهرماه روز ملی عشایر و روستا گرامی باد

 ۱۵مهرماه روز ملی عشایر و روستا گرامی باد بررسی ها نشان می دهد در سالیان اخیر به روستا و عشایر...

خبر نویدبخش ارتقای جایگاه استان خراسان شمالی در تصمیم گیری ها و تقنین های ملی

خبر نویدبخش ارتقای جایگاه استان خراسان شمالی در تصمیم گیری ها و تقنین های ملی

خبر نویدبخش ارتقای جایگاه استان خراسان شمالی در تصمیم گیری ها و تقنین های ملی قرار گرفتن...