Tag: , , , ,

''برق و مازوت'' آیا یک مرد در دولت پیدا میشود ؟

”برق و مازوت” آیا یک مرد در دولت پیدا میشود ؟

”برق و مازوت” آیا یک مرد در دولت پیدا میشود ؟ روزهای زیادی است که کلانشهرهای کشور گرفتار...