Tag: , , ,

به یاد آن عزیزان سفر کرده و در توان خود مراسم سوگواری در دفاتر حزب همت در تمام استان ها بر پا خواهیم نمود.

به یاد آن عزیزان سفر کرده و در توان خود مراسم سوگواری در دفاتر حزب همت در تمام استان ها بر پا خواهیم نمود.

بنام خدا مردم بزرگوار ایران، خانواده های محترم داغدار که عزیزانتان را در حادثه تاسف بار...