Tag: , , , , , ,

به یاد شهرام کرد

به یاد شهرام کرد

به یاد شهرام کرد [رفیقِ همدلِ سفر کرده حزب همت در سال ۹۹]    

هفتمین سمینار تخصصی حزب همت

هفتمین سمینار تخصصی حزب همت توسط کمیته فناوری اطلاعات حزب روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۸ با موضوع...